AFF – Architekten Berlin – Pflaumenholz gefräst

W&V – Architekten Leipzig